Осведоменост и обучение

Проектът ще разгърне широка програма за  повишаване на осведомеността в държавите на партньорите и интензивна кампания за разпространение и комуникация с цел промотиране на ползите, които настоящите правила за защита на личните данни ще донесат за бизнеса и гражданите. За тази цел партньорите ще отделят значителен ресурс за организирането на 24 обучения и мероприятия за повишаване на осведомеността (12 в България и 12 в Италия) и за разработването и разпространението на множество материали чрез неограничени комуникационни канали и мрежи. С помощта на разрастващите се комуникационни канали на сдруженията в областта на бизнеса и правото, очакваме ключовите послания на разпространителната кампания да достигнат над сто хиляди представители на целевата аудитория. Очакваният брой за участниците в 24-те обучения и мероприятия за повишаване на осведомеността е 1600.

Партньорите по проекта ще обърнат специално внимание на мултиплициращото обучение, което се счита за мощен метод за осигуряване на устойчив и дълготраен ефект на проектните резултати. Тъй като проектът цели широките групи на МСП и професионалисти в областта на правото, партньорите са предвидили четири двудневни обучителни семинара за представители на бизнеса и професионалните организации – два в София и два в Рим.

Целта е да се изгради мрежа от посланици на GDPR, а именно – различни професионални организации на бизнеса и професионалистите в областта на правото. По време на двудневните работни семинари, участниците ще упражнят уменията, включително практически, които са необходими за разбирането на еволюиращите задължения по отношение на данните. Освен за съответствие с GDPR, те ще бъдат подготвени да подпомагат клиентите си вътре в организациите в разбирането им за съществуващи задължения, за въвеждането на подходящи системи за съответствие и управление на специфични предизвикателства, които възникват от време на време. Работните семинари ще бъдат практически и интерактивни, с достатъчно време за дискусии и групови упражнения, включително работа по казуси. Освен това по време на обученията за обучители, участниците ще имат възможност да обсъждат практически въпроси, които са възникнали по време на осведомителните обучения.

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз