Информираност и обучение

Предоставянето в актуализиран формат на събития за повишаване на осведомеността и обучение по РП2 ще насочи директно към необходимостта от допълнителни знания и компетенции при прилагането на GDPR в ежедневните процедури за обработка на данни. За тази цел ще организираме 6 регионални събития за повишаване на осведомеността (3 в България и 3 в Италия). Очакваният брой участници, които ще бъдат достигнати в рамките на 6-те обучителни събития, е 800.

Дейностите по информираност и обучение по РП2 включват също така актуализиране на пакета от учебни материали от предходния проект, стартиране на специализирана секция на уебсайта на проекта, подпомагаща и допълваща учебните дейности, и разработване на методология за оценка.

Партньорите по проекта обръщат специално внимание на мултиплициращото обучение, което се счита за мощен инструмент за осигуряване на устойчив, дългосрочен ефект от резултатите от проекта. Тъй като проектът е насочен към особено широки групи МСП, партньори са планирали в РП2, Дейност 3 излъчване на живо и записване на събитията за повишаване на осведомеността и обучение за представители на бизнеса и професионални организации, така че да бъдат полезни дълго след приключването на проекта SMEDATA II.

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз