Обзор

Проектът „Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани – SMEDATA II“ е съфинансиран от Европейската Комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020“ на Европейския съюз.


Обзор:

Цели на проекта 

Проектът SMEDATA II цели да:

 • Осигури ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) чрез повишаване на осведомеността, мултиплициращо обучение и изграждане на устойчив капацитет за микро-, малките и средни предприятия (МСП) и правни специалисти.
 • Подпомогне разбирането и съответствието с GDPR чрез надграждането на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб“.

Проектът е пряко насочен към необходимостта от осигуряване на най-високо ниво на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез подкрепа на националните органи за защита на данните за повишаване на осведомеността сред бизнеса и гражданите за съвременната регулаторна рамка, като по този начин се създава необходимата среда за ефективната и единна подготовка за осъществяване на реформата в областта на защитата на данните.

Проектът SMEDATA II, воден от българската Комисия за защита на личните данни, е продължение на успешно реализирания проект SMEDATA I по Програма „Права, равенство, гражданство“ на ЕС и на вече представения иновативен подход за едновременно обръщане както към бизнеса, така и към гражданите.

Планирани работни пакети

Проектът предлага подробна методология за повишаване на знанията и разбирането сред бизнеса, по-специално МСП, относно правилата за защита на данните, като отговаря на нуждите от изграждане на капацитет и специализирана информация. Подходът обхваща три допълващи се работни пакета:

 • Работен пакет 2: „Информираност и обучение“
 • Работен пакет 3: „Надграждане на мобилното приложение“
 • Работен пакет 4: „Разпространение и комуникация“.

Целеви групи

 • МСП – определението за тази целева група се основава на анализи и проучвания, показващи, че МСП нямат резерви за непредвидени разходи, нито разполагат с достатъчно подготвен персонал за преодоляване на такива значими промени, като тези свързани с нови правила на ЕС за защита на данните. В същото време МСП играят важна роля в икономическото развитие на всички държави-членки на ЕС. Най-голямата част от работещите в Европа са служители на МСП.
 • Юристи – тази група включва правни специалисти, които се занимават с въпроси за защита на данните в МСП, например в областта на облигационното, търговското и административното право. Представителите на тази целева група изпълняват ключова роля за представянето на законовите изисквания в легитимни практически мерки и процедури, насочени към постигане на съответствие с новата регулаторна рамка. Разнообразните им дейности създават средата за законосъобразно прилагане на разпоредбите на GDPR. Сътрудничеството им с надзорните органи за защита на данните  е от голямо значение за гарантиране на спазването на изискванията на Регламента. В допълнение, повечето от практикуващите юристи са представители на най-голямата група юридически лица – МСП.
 • Граждани – След като основната цел на GDPR е възстановяване на контрола на физическите лица върху личните им данни, гражданите са също целева група на проекта. Предложените дейности по проекта акцентират върху това  гражданите да са запознати и да са придобили достатъчно знания как да упражняват ефективно своите права като субекти на данни.

Очаквани резултати

Партньорите от консорциума очакват да постигнат следните резултати от изпълнението на проекта:

 • По-високо ниво на информираност сред МСП и гражданите за новите правила за защита на данните
 • Изграден капацитет по въпросите на защитата на данните за ръководството и експертния персонал на асоциации и други органи, представляващи МСП, с мултиплициращ ефект за техните членове
 • Обмен на опит и най-добри практики между партньорите по проекта и участниците в международната конференция, организирана в рамките на проекта
 • Надстроено мобилно приложение с разширено правно съдържание от Франция и Германия, нови функции и разширено езиково покритие

Продължителност на проекта

Продължителността на изпълнението на проекта е 18 месеца, считано от 01.01.2021 г.

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз