Полезни Връзки
Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е независим орган на ЕС, който допринася за единното прилагане на правилата относно защитата на данните навсякъде в Европейския съюз и насърчава сътрудничеството между органите за защита на данните в държавите-членки.


Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)


Препоръка на Европейската Комисия относно дефиницията за микро, малки и средни предприятия. Комисията редовно наблюдава приложението на дефиницията за МСП. Независимо оценително проучване, извършено през 2012 г. показва, че няма нужда от сериозна ревизия на дефиницията за МСП. Финалният доклад на изследването препоръчва да се изясни приложението на определени правила в рамките на съществуващата Ръководство за потребителя относно дефиницията за МСП от 2005 г.


Работната група по чл. 29 беше съвещателен орган, състоящ се от представители на надзорните органи на всички държави-членки на ЕС, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската комисия (трансформирана в ЕКЗД).Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз