Партньори

Консорциум

Проектният консорциум се състои от седем партньора от две държави-членки на ЕС – България и Италия, като има представители на всички основни заинтересовани страни в защитата на личните данни: органи по защита на данните, частни компании, НПО и академични институции. Координатор на проекта е Комисията за защита на личните данни на Република България. Важни проектни дейности се ръководят и от Италианския орган по защита на данните. Други членове на консорциума са „АПИС ЕВРОПА“ АД, Съюза на юристите в България, „Ърнст и Янг“ – България, Европейската асоциация на жените адвокати – България и Университетът „Рома Тре“.

Комисия за защита на личните данни на Република България

Координатор

Commission for Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е националният надзорен орган на Република България, отговорен за защитата на личните данни както в частния, така и в публичния сектор. Като единствен орган по защита на данните в страната, КЗЛД има широк набор от  разследващи, санкционни и консултативни правомощия и изпълнява различни задачи като инспекции, санкционни мерки, кампании за осведомяване и информиране, международно сътрудничество, обучение и др. Като координатор по проекта, КЗЛД ще изпълнява цялостната организация, координация и докладване по проектния прогрес. Експертите на КЗЛД ще имат принос към всички работни пакети и ще ръководят Работен пакет 3.

Италианският орган по защита на данните

Италианският орган по защита на данните е независим надзорен орган и е създаден за защита на основните права и свободи във връзка с обработването на личните данни и с цел осигуряването на спазване правото на личното достойнство в Италия. Неговите задачи включват повишаване на обществената информираност в областта на законодателството за поверителност; насърчаването на приемане на кодекси за поведение в различни сектори на индустрията; участието в международни дейности, включително участие в съвместни надзорни органи на ЕС (Шенген, Европол, Митници). Италианският орган по защита на данните ще ръководи няколко дейности по Работни пакети 2, 3 и 5, включително ще вземе участие в организирането на събитията за повишаване на информираността, обученията, разработването на инструмент за самооценка и международните конференции.

АПИС ЕВРОПА АД

АПИС е правноинформационен доставчик с повече от 30 годишен опит, утвържд