Обзор

Проектът „Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани – SMEDATA” е съфинансиран от Европейската Комисия по програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020“  на Европейския съюз.


Обзор:

Цели на проекта 

Общата цел на проекта SMEDATA е:

 • Да се гарантира ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) чрез повишаване на осведомеността, мултиплициращо обучение и изграждане на устойчив капацитет за микро, малките и средни предприятия (МСП) и правни специалисти.

За да постигнат тази амбициозна цел, партньорите ще положат усилия в постигането на следните специфични цели:

 • Създаване на методология за разработване на инструмент за самооценка и повишаване на осведомеността, като по този начин се осигури устойчив подход за тяхното прилагане;
 • Подпомагане на разбирането и съответствието с GDPR чрез разработването на иновативно софтуерно приложение.

Планирани работни пакети

 • Повишаване на осведомеността и организиране на обучения
 • Инструмент за самооценка и повишаване на осведомеността, базиран на специфичните нужди и процеси на защита на личните данни в МСП
 • Разработване на мобилно приложение за гражданите и МСП
 • Разпространение и комуникация на резултати

Целеви групи

 • МСП – определението за тази целева група се основава на анализи и проучвания, показващи, че МСП нямат резерви за непредвидени разходи, нито разполагат с достатъчно подготвен персонал за преодоляване на такива значими промени, като тези свързани с нови правила на ЕС за защита на данните. В същото време МСП играят важна роля в икономическото развитие на всички държави-членки на ЕС. Най-голямата част от работещите в Европа са служители на МСП.
 • Юристи – тази група включва правни специалисти, които се занимават с въпроси за защита на данните в МСП, например в областта на облигационното, търговското и административното право. Представителите на тази целева група изпълняват ключова роля за представянето на законовите изисквания в легитимни практически мерки и процедури, насочени към постигане на съответствие с новата регулаторна рамка. Разнообразните им дейности създават средата за законосъобразно прилагане на разпоредбите на GDPR. Сътрудничеството им с надзорните органи за защита на данните  е от голямо значение за гарантиране на спазването на изискванията на Регламента. В допълнение, повечето от практикуващите юристи са представители на най-голямата група юридически лица – МСП.
 • Граждани – След като основната цел на GDPR е възстановяване на контрола на физическите лица върху личните им данни, гражданите са също целева група на проекта. Предложените дейности по проекта акцентират върху това  гражданите да са запознати и да са придобили достатъчно знания как да упражняват ефективно своите права като субекти на данни.

Очаквани резултати

 • Високо ниво на информираност относно настоящите правила за защита на данните сред МСП и техните сдружения, включително техните юрисконсулти, както и всички представители на обществото
 • Изграждане на капацитет по въпросите на защитата на данните с мултиплициращ ефект за ръководството, юристите и персонала на МСП, техните сдружения, както и други организации, представляващи МСП
 • Осигуряване на устойчиво и ефективно секторно съответствие с GDPR от бизнес организациите чрез разработването и прилагането на инструмент за самооценка и повишаване на осведомеността
 • Обмяна на опит и добри практики между партньорите по проекта, участниците в международните конференции и обучения, както и други заинтересовани страни

Продължителност на проекта

Продължителността на изпълнението на проекта е 24 месеца, считано от 01.12.2018.

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз