Дейности

Дейностите по проекта са организирани в пет работни пакета

Работен пакет 1: Управление и координация на проекта
 • Цели:
  • Общо управление и координация на проекта
 • Дейности
  • Управление на проекта
  • Управление на финансите
  • Администриране на дейностите по проекта
  • Управление на качеството и риска
  • Създаване на работна група от заинтересованите страни
Работен пакет 2: Повишаване на осведомеността и организиране на обучения
 • Цели:
  • Разработване и тестване на специализирана методология за обучение и повишаване на осведомеността за GDPR в МСП и правни специалисти, основана на оценка на потребностите на целевите групи по проекта.
  • Повишаване на осведомеността, подобряване на уменията и познанията на МСП и сдруженията на МПС за GDPR специфичното въздействие, което Регламентът има върху техния бизнес, включително и указания за постигане на съответствие.
  • Повишаване на осведомеността и изграждане на умения и знания сред представителите на юристите в МСП (например юрисконсулти, адвокати, нотариуси и др.) относно съвременната правна рамка за защита на личните данни, както и за инструментите за въвеждане и управление на мерки за демонстриране на съответствие.
  • Получаване на задълбочени познания и разбиране за методологията по успешно прилагане на GDPR от участниците в планираните обучения и мероприятия за повишаване на осведомеността
  • Прецизиране на познанията за близките до GDPR области на правото, като например допълващо законодателството за поверителност на данните
 • Дейности:
  • Провеждане на проучване
  • Разработване на учебни материали
  • Събития за повишаване на информираността и обучение сред представители на целевите групи
  • Обучение за обучители
  • Оценка на проведените обучения
Работен пакет 3: Инструмент за самооценка и повишаване на осведомеността, базиран на специфичните нужди и процеси на защита на личните данни в МСП
 • Цели:
  • Да се насърчи достъпно и съобразено с конкретното решение за МСП, за да се оцени съответствието на техните процеси с GDPR, и да се осигури непрекъснат процес на самоусъвършенстване на МСП.
  • Да се повиши устойчиво осведомеността и разбирането за правилата за поверителност на данните, за да се постигне съответствие с изискванията на GDPR, като същевременно се отразяват специфичните нужди и процеси на МСП, включващи обработване на лични данни.
  • Да подготвят МСП, както и сдруженията на МСП, да изпълняват задълженията си в съответствие с GDPR, като отчитат особеностите на техните сектори.
 • Дейности:
  • Провеждане на проучване
  • Определяне на набор от множество критерии, които да обхващат различни икономически сектори
  • Подготовка на предложение за общи критерии, приложими за различните икономически сектори
  • Провеждане на обществени консултации относно предложението за общи критерии
  • Създаване на инструмента за самооценка и повишаване на осведомеността сред водещите сдружения на МСП, камари и други организации
  • Събиране и обобщаване на първоначална обратна връзка за резултатите и въздействието от прилагането на инструмента в обичайната дейност на МСП
  • Популяризиране на инструмента за самооценка и повишаване на осведомеността сред водещите сдружения на МСП, камари и други организации
Работен пакет 4: Разработване на мобилно приложение за гражданите и МСП
 • Цели:
  • Изготвяне на техническите изисквания за функционалностите, съдържанието на данните, както и архитектурата и структурата на мобилното приложение
  • Изработване на съдържание и система за архивиране на мобилното приложение чрез:
   • създаване на подробен каталог от правна рамка на ЕС, Италия и България в областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните
   • създаване на ориентирани към практиката обобщения, насоки и възможност за отговаряне на въпроси, т.е. моделиране на знания и компютърно взаимодействие с ползвателите
  • Разработване на мобилното приложение като безплатен софтуер с отворен код, който помага на гражданите и МСП да разберат и демонстрират съответствие с GDPR
  • Тестване на съдържанието и функционирането на мобилното приложение с реални крайни потребители и при необходимост преработването му с окончателни подобрения въз основа на отзивите им
 • Дейности:
  • Определяне на системни изисквания, спецификации и архитектура
  • Развитие и актуализиране на съдържанието и информацията
  • Разработване на мобилното приложение
  • Тестване и валидиране
Работен пакет 5: Разпространение и комуникация на резултати
 • Цели:
  • Гарантиране на максималното използване на резултатите от проекта и разпространението им мащабно в Европа и сред заинтересованите страни. Предстоят дефиниране и предприемане на действия, за да се гарантира, че ясно определените и измерими цели на този проект са изпълнени. Поради това този работен пакет трябва да изпълни следните цели.
  • Да гарантира, че резултатите от този проект се използват пълноценно по време на и след приключването му и за тази цел е от жизненоважно значение да се разработи ясна стратегия за проследяване на резултатите след приключване на проекта, така че да няма разминаване в очакванията на целевите групи след датата, на която проектът официално приключва.
  • Да разпространява информация за проекта, както и за резултатите от него до представители на целевите групи и други заинтересовани страни от цяла Европа, и да гарантира, че резултатите от този проект са от полза за участниците извън мрежата.
 • Дейности:
  • Кампания за разпространение и комуникация на резултатите от проекта
  • Организиране на международна конференция в София
  • Организиране на международна конференция в Рим

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз