Дейности

Предвижда се проектът SMEDATA да се състои от логическа верига от 15 последователни взаимосвързани дейности, групирани в четири работни пакета

 • РП 1 „Управление и координация на проекта“
 • РП 2 „Информираност и обучение“
 • РП 3 „Надграждане на мобилното приложение“
 • РП 4 „Разпространение и комуникация“.
Работен пакет 1: Управление и координация на проекта

Цели:

 • Да осигури правилното изпълнение на всички планирани проектни дейности
 • Да улесни изпълнението на проекта по най-ефективния и подходящ начин
 • Да се осигурят условия за изработване на очакваните резултати от проекта и за постигане на целите на Програмата „Права, равенство, гражданство 2014-2020“
 • Защита на интересите на Европейския съюз

Дейности

 • Управление на проекта
 • Управление на финансите
 • Администриране на дейностите по проекта
 • Управление на качеството и риска
 • Създаване на работна група от заинтересованите страни
Работен пакет 2: Информираност и обучение

Цели:

 • Актуализиране на специализираната методология за обучение и повишаване на осведомеността в областта на GDPR за МСП
 • Повишаване на осведомеността, подобряване на уменията и знанията сред МСП и сдруженията на МСП относно GDPR и специфичното въздействие, което има върху техния бизнес, включително пътна карта за постигане на съответствие
 • Участниците в планираните събития за повишаване на осведомеността и обучение да получат пълноценни знания и да усвоят методология, за да бъдат ефективни при прилагането на GDPR
 • Да бъдат прецизирани знанията за близките области на правото, като допълнителното законодателство за поверителност на данните

Дейности:

 • Актуализиране на вече изработените обучителни материали
 • Събития за повишаване на осведомеността и обучение на представители на целевите групи
 • Излъчване на живо и запис на събитията за повишаване на осведомеността и обучение
 • Оценка
Работен пакет 3: Надграждане на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб“ с допълнително съдържание и езици

Цели:

 • Да се разшири обхвата на модула „Правна библиотека“ на приложението „GDPR в твоя джоб“ с правно съдържание от Франция и Германия
 • Да се добавят френски и немски към съществуващите интерфейсни езици на приложението
 • Да се актуализира модулът „Правна библиотека“ с ново или изменено българско и италианско законодателство, съдебна практика и насоки на националните органи за защита на данните
 • Да се надстрои мобилното приложение чрез:
  • изработване на допълнителни инструменти за МСП за подпомагане вземането на решения
  • разработване на десктоп версия за устройства на Windows 10
 • Да се осигури мобилен достъп до учебните ресурси, създадени в рамките на дейностите по РП2

Дейности:

 • Разширяване на съдържанието и езиковия обхват
 • Актуализиране на правното съдържание от България и Италия
 • Надграждане на мобилното приложение
Работен пакет 4: Разпространение и комуникация

Цели:

 • Да се гарантира, че резултатите от този проект се използват максимално и се разпространяват в голям мащаб в цяла Европа и сред всички заинтересовани страни
 • Да се гарантира, че резултатите от този проект се използват пълноценно както по време, така и след приключване на проекта и за тази цел е жизненоважно да се изготви ясна стратегия за последващи действия след проекта, така че целевите групи да не бъдат изоставени след датата, на която проектът приключва официално
 • Да разпространява информация за самия проект, както и за резултатите от него, до представители на целевите групи и други заинтересовани страни от цяла Европа и да гарантира, че резултатите от този проект са от полза за участници, които са извън неговата мрежа от контакти.

Дейности:

 • Кампания за разпространение и комуникация на резултатите от проекта
 • Организиране на международна конференция в Брюксел

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз