SMEDATA II е тук, за да …

Подготви малките и средни предприятия, техните сдружения и юрисконсултите им за ефективното приложение на GDPR чрез осведоменост, мултиплициращо обучение и устойчиво изграждане на умения
 

SMEDATA II е тук, за да …

Осигури специфични за отделните сектори и устойчиви знания и изпълнение на GDPR чрез разработване на материали за електронно обучение за МСП

SMEDATA II е тук, за да …

Подпомогне разбирането на и съответствието с GDPR чрез разработването на иновативно мобилно приложение за гражданите и малките и средни предприятия

За Проекта SMEDATA II

ЦЕЛ

Проектът SMEDATA II цели осигуряването на ефективното прилагане на GDPR чрез информираност, мултиплициращо обучение и изграждане на устойчив капацитет в МСП

ДЕЙНОСТИ

SMEDATA II ще организира серия от събития за повишаване на осведомеността и обучение, надграждане на мобилното приложение „GDPR във вашия джоб“ и ще разпространява информация за целите и резултатите от проекта

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Управленският и експертен персонал на малките и средни предприятия, техните сдружения и юрисконсулти, както и гражданите ще имат полза от кампанията за осведоменост и обучение на SMEDATA, както и от иновативните ни инструменти

Общият регламент относно защитата на данните и малките и средни предприятия
Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Обработването на лични данни трябва да бъде предназначено да служи на човечеството. За да осигури устойчиво ниво на защита на физическите лица в рамките на Съюза и за да предотврати различия, които затрудняват свободното движение на данни в рамките на вътрешния пазар, GDPR се явява инструментът, който осигурява правна сигурност и прозрачност за икономическите оператори, включително микро, малките и средните предприятия. Държавите-членки и техните надзорни органи се насърчават да взимат предвид специфичните нужди на микро, малките и средни предприятия при приложението на GDPR.
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

ИНФОРМИРАНОСТ И ОБУЧЕНИЕ

Ще организираме 6 регионални събития за повишаване на осведомеността в България и Италия и ще разработим електронни обучителни материали за МСП. Continue Reading ИНФОРМИРАНОСТ И ОБУЧЕНИЕ

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

„GDPR във вашия джоб“ ще бъде надграден чрез добавяне на релевантно правно съдържание от Франция и Германия и нови инструменти и функции, подпомагащи МСП при разбирането и спазването на GDPR. Continue Reading МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА

Решение за МСП за оценка на съответствието на техните процеси с GDPR и за осигуряване на непрекъснат процес на самоусъвършенстване. Continue Reading ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА

НОВИНИ

Ще ви информираме непосредствено за последните развития по проекта.

НАШИЯТ ПРОЕКТЕН ЕКИП

Венцислав Караджов

Ръководител на проекта

Председател на Комисията по защита на личните данни на Република България, заместник-председател на Европейския комитет по защита на данните.

Христо Аламинов, PMP®

Координатор на проекта

Ръководител на екипа по управление на проекти и международни отношения в КЗЛД. С опит в публични и частни проекти в мултикултурна среда от 2005 г. насам.

ГЕРИНО ФАРЕС

ROMA TRE COORDINATOR

Преподава публично право в университета Roma Tre и е автор на няколко изследвания и публикации за защитата на личните данни и регулирането на новите технологии.

Карло Колапиетро

Ръководител екип "Рома Тре"

Професор по публично право в университет „Рома Тре“, както и директор на Магистърска програма „Длъжностно лице по защита на данните и Експерт по поверителност“

Христо Константинов

РЪКОВОДИТЕЛ РАБОТЕН ПАКЕТ 3

Изпълнителен директор на „АПИС Европа“ АД. Ръководител на проектния екип на компанията и на дейностите по разработване на мобилно приложение в Работен пакет 3.

Владислав Славов

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП „СЮБ“

Председател на Съюза на юристите в България. Председател на Върховния административен съд (1996-2003) и конституционен съдия (2003-2012).

Милен Райков

Ръководител работен пакет 2

Партньор в EY за България, Македония, Албания и Косово. Експерт по защита на данните, член на Международната асоциация на специалистите по поверителност.

Камелия Ангелова

Ръководител екип "ЕАЖА"

Адвокат с богат опит в областта на Правото на Европейския съюз. Понастоящем председател на Управителния съвет на Европейската асоциация на жените адвокати – България.

Очаквани резултати
Партньори
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2,
София 1592, България
Ел. поща: [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

KZLD

АПИС ЕВРОПА
Ул. „Постоянство“ 67Б, вх. Б,
София 1111, България
Ел. поща: [email protected]
Уеб сайт: www.apis.bg

APIS

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Ул. „Пиротска“ № 7, етаж III,
София 1000, България
Ел. поща: [email protected]
Уеб сайт: www.sub.bg

THE UNION OF BULGARIAN JURISTS

ЪРНСТ И ЯНГ БЪЛГАРИЯ
Бул. „Цариградско шосе“ 47A, ет.4, София 1124, България
Ел. поща: [email protected]
Уеб сайт: www.ey.com

ERNST & YOUNG BULGARIA

УНИВЕРСИТЕТ РОМА ТРЕ
Ул. „Виа Остиенсе“ № 159,
Рим 00154, Италия
Ел. поща: [email protected]
Уеб сайт: www.uniroma3.it

ROMA TRE UNIVERSITY

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ АДВОКАТИ – БЪЛГАРИЯ
Ул. „Шипка“ 36, ет. 3,
София 1504, България
Ел. поща: [email protected]
Уеб сайт: www.ewla.org

EUROPEAN WOMEN LAWYERS ASSOCIATION BULGARIA

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз