SMEDATA е тук, за да …

Подготви малките и средни предприятия, техните сдружения и юрисконсултите им за ефективното приложение на GDPR чрез осведоменост, мултиплициращо обучение и устойчиво изграждане на умения
 

SMEDATA е тук, за да …

Осигури специфични за отделните сектори и устойчиви знания и изпълнение на GDPR чрез инструмент за самооценка и повишаване на осведомеността

SMEDATA е тук, за да …

Подпомогне разбирането на и съответствието с GDPR чрез разработването на иновативно мобилно приложение за гражданите и малките и средни предприятия

За Проекта SMEDATA

ЦЕЛ

Проектът SMEDATA цели осигуряването на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и защита на личните данни чрез иновативни инструменти за малките и средни предприятия и гражданите

ДЕЙНОСТИ

SMEDATA ще организира серия от събития за повишаване на осведомеността и обучение, ще разработи инструмент за самооценка и мобилно приложение и ще разпространява информация за целите и резултатите по проекта

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Управленският и експертен персонал на малките и средни предприятия, техните сдружения и юрисконсулти, както и гражданите ще имат полза от кампанията за осведоменост и обучение на SMEDATA, както и от иновативните ни инструменти

Общият регламент относно защитата на данните и малките и средни предприятия
Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Обработването на лични данни трябва да бъде предназначено да служи на човечеството. За да осигури устойчиво ниво на защита на физическите лица в рамките на Съюза и за да предотврати различия, които затрудняват свободното движение на данни в рамките на вътрешния пазар, GDPR се явява инструментът, който осигурява правна сигурност и прозрачност за икономическите оператори, включително микро, малките и средните предприятия. Държавите-членки и техните надзорни органи се насърчават да взимат предвид специфичните нужди на микро, малките и средни предприятия при приложението на GDPR.
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА

Ще осигурим решение, което е достъпно и специално създадено за МСП, за оценяване на съответствието на работните им процеси с GDPR и за осигуряване непрекъснат процес на самоусъвършенстване на МСП.

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Ще разработим мобилно приложение, което е безплатно и с отворен код и ще подпомага гражданите и малките и средни предприятия в разбирането и постигането на съответствие с GDPR.

ОСВЕДОМЕНОСТ И ОБУЧЕНИЕ

Ще организираме 24 регионални събития за повишаване на осведомеността, както и 4 обучения за обучители в България и Италия.

НОВИНИ

Ще ви информираме непосредствено за последните развития по проекта.

НАШИЯТ ПРОЕКТЕН ЕКИП

Венцислав Караджов

Ръководител на проекта

Председател на Комисията по защита на личните данни на Република България, заместник-председател на Европейския комитет по защита на данните.

Христо Аламинов, PMP®

Координатор на проекта

Ръководител на екипа по управление на проекти и международни отношения в КЗЛД. С опит в публични и частни проекти в мултикултурна среда от 2005 г. насам.

Луиджи Монтуори

Ръководител екип "GPDP"

След вписване в Адвокатска колегия, се мести към италианския надзорен орган, където е р-л на отдел IT Мрежи, понастоящем ръководи служба „ЕС и международни въпроси“

Карло Колапиетро

Ръководител екип "Рома Тре"

Професор по публично право в университет „Рома Тре“, както и директор на Магистърска програма „Длъжностно лице по защита на данните и Експерт по поверителност“

Христо Константинов

Ръководител работен пакет 4

Изпълнителен директор на „АПИС Европа“ АД. Ръководител на проектния екип на компанията и на дейностите по разработване на мобилно приложение в Работен пакет 4.

Владислав Славов

Ръководител работен пакет 5

Председател на Съюза на юристите в България. Председател на Върховния административен съд (1996-2003) и конституционен съдия (2003-2012).

Милен Райков

Ръководител работен пакет 2

Партньор в EY за България, Македония, Албания и Косово. Експерт по защита на данните, член на Международната асоциация на специалистите по поверителност.

Камелия Ангелова

Ръководител екип "ЕАЖА"

Адвокат с богат опит в областта на Правото на Европейския съюз. Понастоящем председател на Управителния съвет на Европейската асоциация на жените адвокати – България.

Очаквани резултати
Партньори
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2,
София 1592, България
Ел. поща: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

KZLD

СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ИТАЛИЯ
Пл. „Пияца Венеция“ 11,
Рим 00186, Италия
Ел. поща: garante@gpdp.it

Уеб сайт: www.garanteprivacy.it


ITALIAN DATA PROTECTION AUTHORITY

АПИС ЕВРОПА
Ул. „Постоянство“ 67Б, вх. Б,
София 1111, България
Ел. поща: office@apis.bg
Уеб сайт: www.apis.bg

APIS

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Ул. „Пиротска“ № 7, етаж III,
София 1000, България
Ел. поща: sub@sub.bg
Уеб сайт: www.sub.bg

THE UNION OF BULGARIAN JURISTS

ЪРНСТ И ЯНГ БЪЛГАРИЯ
Бул. „Цариградско шосе“ 47A, ет.4, София 1124, България
Ел. поща: irina.yaneva@bg.ey.com
Уеб сайт: www.ey.com

ERNST & YOUNG BULGARIA

УНИВЕРСИТЕТ РОМА ТРЕ
Ул. „Виа Остиенсе“ № 159,
Рим 00154, Италия
Ел. поща: smedata@uniroma3.it
Уеб сайт: www.uniroma3.it

ROMA TRE UNIVERSITY

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ АДВОКАТИ – БЪЛГАРИЯ
Ул. „Шипка“ 36, ет. 3,
София 1504, България
Ел. поща: office@ewla.bg
Уеб сайт: www.ewla.org

EUROPEAN WOMEN LAWYERS ASSOCIATION BULGARIA

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз