Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR – Лектори

Д-р Албена Куюмджиева е програмен ръководител в сектор „Изследователска етика и интегритет“ в Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ на Европейската комисия. Работата й е фокусирана върху етиката на новите технологии и върху гарантирането на етичното съответствие на обработката на лични данни като част от процеса на преглед на етиката в рамките на Хоризонт 2020. В това си качество Албена участва в разработването на политически насоки и препоръки, свързани с етиката на данните в изследователски контекст. Преди да се присъедини към Европейската комисия, Албена предоставя консултантски услуги на 16 правителства в региона на Източноевропейската политика за съседство, Балканите, Централна Азия и Западна Африка. Албена е доктор по философия и магистър по право и финанси.


Доц. д-р Антон Герунов е експерт в областта на анализа на данни, защитата на личните данни, управление на риска и бизнес моделиране. Има над 10 години опит в частния и публичния сектор. Работил е като бизнес консултант и ръководител проекти за международни компании в Холандия, Англия, САЩ и Саудитска Арабия. Бил е съветник в Министерския съвет и е ръководил планирането и изпълнението на проекти и програми в сферата на електронното управление. Участвал е в изготвянето на законодателни промени в Закона за електронното управление, Закона за електронната идентификация и Закона за достъп до обществена информация. Ръководител е на националната инициатива за Отворени данни за периода 2014-2017 г. Антон Герунов има защитен докторат и е доцент по управление на риска в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 30 статии в международни и национални научни издания, три монографии и редица доклади на конференции в областта на моделирането и анализа. В момента е оперативен директор на ЛогСентинел – иновативна ИТ компания в областта на информационната сигурност, използваща блокчейн технологии.


Антон Пулийски е основател, главен изпълнителен директор и мениджър на общността на „Дрон АРЕНА“. Той е юрист с 10-годишен опит в сферата на иновациите и компютърната сигурност. Последните години се занимава с развитието на дрон обществото в България. Основната му цел е да спомогне за плавното интегриране на дроновете в обществото в технологичен и правен аспект. Неговите усилия са подкрепени от факта, че е едновременно юрист и пилот на дронове. Член на Управителния съвет на Асоциацията за Безпилотни Летателни Системи, учредител и председател на първия дрон клуб в България – „Дрон Екстрийм“.


Венцислав Караджов е заместник-председател на Европейския комитет за защита на данните (ЕКЗД). Той е председател на българската Комисия за защита на личните данни от април 2014 г. След два мандата като заместник-председател на Работната група по член 29, през май 2018 г. той бе избран единодушно за заместник-председател на ЕКЗД. Г-н Караджов е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с образователна степен „магистър по право”, със специализация по публична администрация. Започва своята кариера като юридически съветник и програмен директор в Асоциация „Прозрачност без граници”, български клон на международната организация „Трансперънси Интернешънъл”. Заемал е различни висши правни и управленски позиции по проекти, свързани с борбата срещу корупцията и създаването на функциониращи демократични институции, на международни организации като Европейската комисия, Американската агенция за международно развитие, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Програмата за развитие на ООН. По време на своята кариера г-н Караджов е работил като съветник на министъра на вътрешните работи в сферата на международната дейност и борба с корупцията и като главен експертен сътрудник към 41-то и 42-то Народно събрание по въпроси, свързани с контрола на службите за сигурност, специалните разузнавателни средства и достъпа до данните, съхранявани от органите за национална сигурност. До избирането му за председател на КЗЛД, Венцислав Караджов е член на Централната избирателна комисия на Република България. Г-н Караджов е отличен с наградата „Юрист на годината“ за 2018 г.


Владислав Славов е председател на Централния съвет на Съюза на юристите в България от 1998 г. Между 1991 и 1996 г. той е прокурор и заместник-главен прокурор. В периода от 1996 до 2003 г. е председател на Върховния административен съд, а между 2003 и 2012 г. е съдия в Конституционния съд на Република България. Г-н Славов е един от основателите на сдружение „Правна инициатива за обучение и развитие“, гр. Варна и член на Управителния съвет на сдружението. За професионалната си и обществена дейност е награден с орден „Стара планина“ първа степен.


Дейс Лутерс-Тюмел e генерален секретар на Европейската асоциация на жените юристи (EWLA). Тя има доказана интердисциплинарна компетентност, съчетана със задълбочен международен опит и трудов стаж в европейския бизнес и политика. Тя е адвокат-полиглот и консултант по въпросите на ЕС с над 15 години европейски трансграничен опит, включващ консултиране, представляване или защита на интересите на компаниите при сключване на договори, съдебни спорове, прилагане и изпълнение на правото на ЕС, корпоративно право, договорно право и ИТ право. Тя има интензивен опит с различни европейски юрисдикции в Източна Европа, като подпомага Латвия, Малта, Румъния и Хърватия да се присъединят успешно към ЕС в качеството си на ръководител на екип (ръководител на проект на ЕС в съответната държава) и ключов старши юридически съветник на ЕС (ръководител на юридически екип). Освен това тя е консултирала Албания, Северна Македония, Молдова и Турция как да изпълняват на практика споразуменията си за асоцииране с ЕС.


Добри Митрев е главен секретар на Българската Стопанска Камара (БСК) от 2018 г. На 5 декември 2018 г. е избран и за член на Управителния Съвет на БСК. Той е юрист по образование. Добри Митрев има дългогодишен административен опит. Бил е председател на Общинския съвет на гр. Перник в продължение на няколко мандата. В екипа на БСК е от 2010 г.


Ирина Янева е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с дългогодишен опит в сферата на търговското, договорно и административно право и способи за алтернативно решаване на спорове. Като член на Софийската Адвокатска Колегия, Ирина е действала в качеството на процесуален представител на международни и български компании, банкови институции и публични органи и дружества по граждански и административни дела и арбитражни спорове. Ирина има експертен опит в специфични сектори като енергетика, здравеопазване, финанси. Участва активно като лектор на семинари, кръгли маси и други събития по разнообразни теми в горните сфери.


Луиджи Кароци (CGEIT, CRISC, одитор LA ISMS, старши мениджър на ISMS), специалност „Статистика и оперативни изследвания“, служител в Генералния секретариат на Garante per la protezione dei dati personali – Италианският надзорен орган за защита на данните, има над 30 години опит в управлението на ИКТ на национално и международно ниво в авторитетни организации от публичния и частния сектор (Телеком Италия, Министерство на здравеопазването на Италия, ENISA – Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност, Италианският орган за борба с корупцията), подпомагайки развитието на техния организационен потенциал по отношение на корпоративното управление, управлението на риска и съответствието с правилата за защита на данните.


Луиджи Монтуори е ръководител на служба „ЕС и международни въпроси“ на Италианския надзорен орган за защита на данните (Garante per la protezione dei dati personali). След вписването си в адвокатската колегия, той започва работа на държавна служба първо към Министерството на държавната хазна, а след това и към Министерството на финансите. След преминаването си в италианския надзорен орган за защита на данните, той е ръководител на отдела по правни въпроси (комуникации и информационни мрежи) от 2004 г., а от 2007 г. е секретар на Съвета на комисарите. Назначен е за заместник на Генералния секретар през 2010/2012 г. От януари 2016 г. е ръководител на служба „ЕС и международни въпроси“. Притежава магистърска степен като стипендиант на Националния институт за външна търговия, като специализира юридическо тълкуване и компютърни науки в Римския университет „Ла Сапиенца“. Той води курсове в Римския университет „Ла Сапиенца“ по компютърно право и нормотворчески техники и в университета RomaTre (Master interuniversitario di II livello in Data Protection Officer e Privacy Expert). Автор е на много научни доклади, по-специално относно неприкосновеността на личния живот и договорното право в публичния сектор.


Луис де Салвадор Караско – повече от двадесет и пет години той развива професионалната си кариера в областта на информационните технологии в Националния институт за космически технологии, където наред с други функции е работил като Главен служител по сигурността на информацията (CISO) и Длъжностно лице по защита на данните (DPO). Последните дванадесет години е посветил кариерата си на испанския надзорен орган за защита на данните, където изпълнява следните функции: координатор в областта на надзора, Главен служител по сигурността на информацията, Ръководител на отдела по информатика, като в момента работи в Отдела за технологична оценка и анализ, създаден през 2015 г.


Христо Константинов е изпълнителен директор на „АПИС Европа“ АД, отговарящ за правните информационни продукти на компанията и участието в международни проекти. Завършил е право в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”. От 1998 до 2004 г. ръководи екипа от юристи-редактори на АПИС. През 2004 г. е назначен за заместник-управител, а от февруари 2018 г. – за изпълнителен директор. През годините координира и ръководи участието на експерти на АПИС в няколко международни проекта, финансирани по програми на ЕС: EuL-Invest (2005-2006), Caselex (2009), EUCases (2013-2015), ECLI-BG (2017-2018).


Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA II и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз