Инструмент за самооценка и разяснения

Въведение

Въз основа на общ набор от критерии, разработени в рамките на проекта SMEDATA, функционалностите на Инструмента за самооценка и разяснения включват:

 • Как да оценим въздействието на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) върху различните икономически сектори;
 • Как да проведем оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД) в малките и средни предприятия (МСП);
 • Как да приложим ОРЗД в ежедневието на МСП;
 • Как да подготвим персонала на МСП за предизвикателствата на ОРЗД;
 • Как да повишим осведомеността сред заинтересованите страни от МСП – персонал, мениджмънт, собственици, подизпълнители, клиенти;
 • Как да осигурим продължаващо обучение по въпросите на ОРЗД.

Инструментът за самооценка и разяснения предоставя критерии за качество на мерките за повишаване на осведомеността, позволяващи на МСП да демонстрират разумна увереност чрез последващ избор на допълнителни подходи за повишаване на осведомеността сред техния персонал или клиенти – граждани, както и на вътрешни механизми за тяхното прилагане.

Инструментът е изграден от два основни стълба:

 • Самооценка;
 • Разяснения.

Всеки от тях се състои от три еднакви раздела:

 • Въведение;
 • Основен раздел;
 • Допълнителни материали за четене.

Самооценка

checklist

Разяснения

documents