Инструмент за самооценка

Проектният консорциум на SMEDATA предлага ефективен инструмент за самооценка и повишаване на осведомеността, приложим не само в ежедневните дейности на МСП, включително при нови услуги, продукти, процеси, но и за повишаване осведомеността при „превеждане“ на правилата на GDPR в контекста на бизнеса на МСП.

Първо, инструментът за самооценка ще бъде достъпен, което е от съществено значение като се имат предвид ограничените финансови ресурси на МСП. Второ, инструментът е устойчиво решение и се основава на вече съществуващия опит в защитата на личните данни в сектори, където има МСП. Освен това, механизмите на предложения инструмент са прости и лесноразбираеми, за разлика от сложния правен език на регламента. Още повече като се има предвид, че предложеният практичен инструмент позволява развиването, без затруднения, на ниво на осведоменост, не само по време на проекта SMEDATA, но и паралелно с всяко следващо прилагане на самия инструмент.

Функционалностите на инструмента ще включват:

• Как да оценим въздействието на GDPR в различните икономически сектори;
• Как да извършим оценката на въздействието върху защитата на данни (ОВЗД) в малките и средни предприятия;
• Как да въведем GDPR в ежедневието на малките и средни предприятия;
• Как да подготвим персонала на малките и средни предприятия за предизвикателствата на GDPR;
• Как да повишим осведомеността сред заинтересованите страни в малките и средни предприятия – служители, управители, собственици, подизпълнители, клиенти;
• Как да осигурим продължаващо обучение по въпроси на GDPR;

Съдържанието на този сайт отразява единствено вижданията на партньорите по проекта SMEDATA и те са изцяло отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

eu flag

Този проект се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз